Status prawny

  1. Spółka działa pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
  2. Spółka może używać skrótu firmy: PKS w Lublińcu Sp. z o. o.
  3. Siedzibą Spółki jest: Lubliniec
  4. Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Lublińcu
  5. Przekształcenia w Spółkę z o. o. dokonano aktem komercjalizacji z dnia 15.12.2004 r. i w dniu 30.12.2004 r. wpisano do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000225406.
  6. Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. nr 171 z 2002 r., poz. 1397), ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037, z póżn. zm.) oraz postanowienia statutu Spółki.