standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o. www.pks.lubliniec.pl
Menu
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Przetargi

Ogłoszenie o przetargu - nieruchomość w Oleśnie

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o. z siedzibą 42-700 Lubliniec, ul. Niegolewskich 5 ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Oleśnie przy ul. Sądowej numer 8, w skład której wchodzi działka zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów numerem 1728/2, karta mapy 1 obręb Olesno o powierzchni 0,2279 ha wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku dworca autobusowego oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności , dla której w Sądzie Rejonowym w Oleśnie prowadzona jest księga wieczysta nr OP1L/00053835/0.
Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa, a Sprzedającemu przysługuje prawo wieczystego użytkowania do dnia 04 grudnia 2089 r. Na nieruchomości brak jest obciążeń o charakterze rzeczowym.
Budynek dworca autobusowego jest obiektem murowanym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym wybudowanym w roku 1974. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 120 m², a powierzchnia użytkowa 268,6 m², w tym powierzchnia piwnic 68,2 m². Budynek posiada instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej oraz telefoniczną i centralnego ogrzewania (gaz).
Pozostała część działki poza zabudową budynkiem i terenem trawnika na powierzchni 166 m² posiada nawierzchnię z kostki betonowej, w części z płytek betonowych chodnikowych i kostki brukowej betonowej.
Przetarg odbędzie się na zasadach określonych przepisami rozporządzenia RM z dnia 13.02.2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27,poz. 177 z póź. zm.).
Przetarg odbędzie się w dniu 08 lutego 2017 r. o godz. 10,00 w siedzibie PKS w Lublińcu Sp. z o. o. znajdującej się w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 5 w pokoju nr 109.
Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do licytacji winni okazać prowadzącemu przetarg do wglądu dokument tożsamości, pełnomocnictwo udzielone przez właściwy organ podmiotu wnoszącego wadium wraz z aktualnym wypisem z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej upoważniające do składania oświadczeń woli w zakresie objętym przetargiem.
Cena wywoławcza netto wynosi 680.000,00 PLN. Sprzedaż nieruchomości korzysta ze zwolnienia z PTU.
Minimalne postąpienie wynosi 6.800,00 PLN.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 68.000,00 PLN na rachunek bankowy Spółki w ING Bank Śląski S.A. nr 96 1050 1155 1000 0005 0096 6395. Wadium powinno być wniesione do dnia 07 lutego 2017 r. do godz. 14,00. Wadium nie podlega oprocentowaniu.
Wadium przepada na rzecz Spółki:
– jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej,
– jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.
Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadia złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostaną zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru ofert, na podane przez oferentów rachunki bankowe. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.
Oględzin przedmiotu przetargu można dokonywać do dnia 06 lutego 2017 r. w każdym dniu roboczym w godz. od 9,00 do 14,00 po wcześniejszym uzgodnieniu .
Informacji na temat przetargu udziela Kierownik Działu Logistyki Pan Józef Kempa pod numerem telefonu 34 356 26 66 wew. 121 lub 698 623 614.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.Ogłoszenie o przetargu - nieruchomości w Lublińcu

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o. z siedzibą 42-700 Lubliniec, ul. Niegolewskich 5 ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Lublińcu przy ul. Paderewskiego,
w skład której wchodzą:
1. działki o numerach 2663/153; 2664/153; 3699/78 o łącznej powierzchni 0,0401 ha zabudowane
obiektami inżynierii lądowej i wodnej stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności , dla
których w Sądzie Rejonowym w Lublińcu prowadzona jest księga wieczysta nr CZ1L/00042546/6,
2. działka o numerze 2666/200 o powierzchni 0,0318 ha zabudowana obiektami inżynierii lądowej i
wodnej stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, dla której w Sądzie Rejonowym w
Lublińcu prowadzona jest księga wieczysta nr CZ1L/00042295/1.
Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa. Sprzedającemu przysługuje prawo wieczystego
użytkowania gruntu do dnia 04 grudnia 2089 r. Na nieruchomości brak jest obciążeń o charakterze
rzeczowym.
Przetarg odbędzie się na zasadach określonych przepisami rozporządzenia RM z dnia 13.02.2007 r. w
sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27,poz. 177 z póź. zm.).
Przetarg odbędzie się w dniu 08 grudnia 2016 r. o godz. 10,00 w pokoju nr 105 znajdującym się w
budynku biurowym PKS w Lublińcu Sp. z o.o. przy ul. Niegolewskich 5.
Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do licytacji winni okazać prowadzącemu przetarg do wglądu dokument tożsamości, pełnomocnictwo udzielone przez właściwy organ podmiotu wnoszącego wadium wraz z aktualnym
wypisem z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej upoważniające do składania oświadczeń woli
w zakresie objętym przetargiem.
Łączna cena wywoławcza brutto wynosi 314.934,06 PLN ( w tym podatek od towarów i usług w wysokości 6.634,06 PLN ). Minimalne postąpienie wynosi 3.200,00 PLN. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 31.500,00 PLN na rachunek bankowy Spółki w ING Bank Śląski S.A. nr 96 1050 1155 1000 0005 0096 6395.
Wadium powinno być wniesione do dnia 07 grudnia 2016 r. do godz. 15,00.
Na dowodzie wpłaty należy umieścić zapis: ‘’Wadium na przetarg w sprawie sprzedaży działek 2663/153, 2664/153, 3699/78, 2666/200’’. Wadium nie podlega oprocentowaniu.
Wadium przepada na rzecz Spółki:
– jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej,
– jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.
Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadia złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostaną zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru
ofert na rachunki bankowe, z których dokonano wpłaty wadium.
Oględzin przedmiotu przetargu można dokonywać do dnia 05 grudnia 2016 r. w każdym dniu roboczym w godz. od 9,00 do 14,00 po wcześniejszym uzgodnieniu .
Informacji na temat przetargu udziela Kierownik Działu Logistyki Pan Józef Kempa pod numerem telefonu 34
356 26 66 wew. 121.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny, informując
o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
Obrazek
udostępniono: 31.01.17 22:42 opis zmiany: edycja informacji | zmiany dokonał: Administrator | dziennik zmian | wersja do druku